Verksamhetsberättelse för Föreningen för Värmlandslitteratur 2000

 

Årsmötet

Årsmötet ägde rum lördagen den 25 mars i Domkyrkoförsamlingens församlingshem i Karlstad. Ett tjugofemtal medlemmar hade infunnit sig till mötet som inleddes med att föreningens ordförande påminde om att föreningen nu kunde fira tjugofemårsjubileum, eftersom föreningen tillkom den 3 april 1975 – i Stockholm! Därefter pålyste föreningens sekreterare en tyst minut till minnet av de medlemmar, som avlidit under 1999 och höll en kort parentation över fyra av dem: Carin Ullberg, ledamot av styrelsen sedan 1989, Bengt Rune Jacobson, en värmlandsbibliofil utan like och f.d. ledamot av styrelsen, Frej Alsterlind, 1900-talets störste sockenboksförfattare i Värmland, och Elsa Lindskog, journalist och författare till flera värmlandsböcker.

Förhandlingarna leddes av föreningens ordförande Sven-Jacob Andersson. Förvaltnings- och verksamhetsberättelserna föredrogs liksom revisorernas berättelse, varefter mötet fastställde bokslutet för 1999 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

I och med Erik Elinders bortgång 1998 och Bengt Rune Jacobsons 1999 hade föreningen endast en hedersledamot. På förslag av styrelsen beslöt nu årsmötet att kalla Monica Olsson och Bernt Stenberg till hedersledamöter av föreningen. Den förstnämnde övertog ordförandeskapet för föreningen efter den legendariske länsbibliotekarien Ragnar Ljung 1989 och ledde verksamheten med entusiasm och hängivenhet och stor framgång fram till årsmötet 1997, alltså i hela åtta år. Den sistnämnde, framstående lyriker och frödingforskare, har aldrig suttit i styrelsen men varit föreningen behjälplig på mångahanda sätt under åren – bl.a. som skicklig guide vid några av föreningens kulturresor.

Ett viktigt beslut som årsmötet fattade var att årsboken Wermlandica, som föreningen givit ut sedan 1977, skulle läggas ner och ersättas av ett omfångsrikare och mer påkostat nr 4 av medlemsbladet Wermlandiana.

Vid årsmötet medverkade också  Karl Erik Lagerlöf, som höll ett mycket uppskattat föredrag, betitlat Sjunga för de dömda, och Jerker Engblom, som föredrog några tonsättningar av dikter av Ferlin och Fröding. Dessutom informerade Ingemar Flodén, ordförande in spe, om det Tage Aurell-sällskap, som var planerat att bildas den 13 april i Arvika.

Enligt tidigare styrelsebeslut delades inga andra utmärkelser ut vid årsmötet än diplomet för  vackraste värmlandsboken 1999. En jury bestående av Barbro Järliden, Hans Harvig, Knut Warmland och Gunnar Gille, sammankallande, hade bestämt sig för att utse följande bok till det gångna årets vackraste: Långban. The mines, their minerals, geoolgy and explorers, redaktörer: Dan Holtstam och Jörgen Langhof, utgivare: Naturhistoriska Riksmuseet och Rasters förlag, formgivare: Lars E. Pettersson. Den dansande damastvävaren (Nordiska museet) av Berit Eldvik och Vitalisering av Långbans gruvby (Chalmers) av Viktoria Nilsson uppmärksammades med hedersomnämnande.

 

Styrelser och utskott

Föreningens styrelse har bestått av: Sven-Jacob Andersson, ordförande, Arne Vannevik, vice ordförande, Juel Stubberud, Anders Mattsson,och Erik Dahlberg, Rolf Zandén, Ingemar Flodén, Lena Frosterud, Mona Lindner, Bengt Åkerblom, Margaretha Jönsson Runvik , Ewa Persson, Ingegärd Lang, Lars Österdahl. Adjungerade till flertalet styrelsesammanträden har Johan Backlund och Lena Sewall varit. Den förre har tjänstgjort som kassör och Bengt Åkerblom som sekreterare.

Sju styrelsesammanträden har ägt rum förutom det konstituerande sammanträdet. Arbetsutskottet har haft ett protokollfört sammanträde.

Förutom årsmöte har föreningen - för fjärde gången i dess historia - hållit höstmöte - den 12 oktober på Torsby Finnkulturcentrum i närvaro av ett tjugotal medlemmar. Mötet beslöt om oförändrad avgift, 135 kr, för 2001.

Som arbetsledare och tillika kanslichef, bokhandlare, marknadsförare m.m har som vanligt Johan Backlund, anställd på heltid, tjänstgjort. Monica Gustafsson har skött bokföringen för föreningen och Stiftelsen Värmlandsbokhandeln.

 

Arrangemang

Hembygdsbokens dag hette ett framgångsrikt arrangemang, som föreningen tillsammans med Värmlands hembygdsförbund anordnade lördagen den 11 mars i Bibliotekshuset i Karlstad

Nästa arrangemang inträffade den 18 april och även det i Bibliotekshuset i Karlstad, närmare bestämt var det en så kallad bibliotekskväll, anordnad av föreningen i samarbete med Karlstads stadsbibliotek med Gösta Johannesson, Holmedal

Den 14 maj skulle Göran Tunström ha fyllt 63 år. Till minne av denne älskade författare hade föreningen tagit initiativet till en minneshögtid på Värmlands museum just denna dag. Tillslutningen var stor, ett åttiotal personer, hade inställt sig denna söndag, den vackraste dagen i maj månad år 2000

Många, överraskande många besökare fick också den litteraturkväll föreningen anordnat i samarbete med Värmländska författarsällskapet i Östra Ämtervik tisdagen den 1 augusti under Kulturveckan i Sunne. Uppskattningsvis sextio personer hade kommit till Församlingshemmet i Selma Lagerlöfs socken för att ta del av programmet, betitlat Skrivare i och skrivet om Sunne

Kulturresan ägde rum den 12 augusti och gick denna gång – originellt nog – till Dalsland, som Värmland hör samman med kyrkligt och på många andra vis. Tyvärr hade bara ett trettiofemtal intresserade anmält sig till föreningens traditionella utflykt, som denna gång hade kulturchefen i Karlstad, Kjell Fredriksson, äkta dalslänning, som ciceron.

Bokmässan i Göteborg 14 – 17 september blev mycket välbesökt, inte minst Värmlandsmontern, en skapelse av Länsbiblioteket och dess värmlandslitterära eldsjäl Lena Sewall. Ett nittiotal författare framträdde under de fyra dagarna i montern och många av besökarna köpte en och annan bok i Värmlandsbokhandeln, bemannad av bokhandelsansvarige Johan Backlund, Arne Vannevik, Bengt Åkerblom med flera frivilliga krafter, eller hos Heidruns förlag

Höstmötet på Torsby Finnkulturcentrum den 12 oktober hade utformats till en nordvärmländsk litteraturafton med Arne Vannevik som konferencier och lockade uppskattningsvis ett femtiotal åhörare, som fick se och höra fem författare under det knappt tre timmar långa arrangemanget, avbrutet av en kaffepaus. Innan författarna fick tillträde till scenen, delade föreningen ut sitt litteraturstipendium (något som tidigare alltid skett vid årsmötet) till Ann Sundén-Cullberg, som ur ordförandens hand kunde motta rekordsumman 5.000 kr förutom ett diplom.

Under hösten arrangerade föreningen två bibliotekskvällar tillsammans med Karlstads stadsbibliotek. Den första ägde rum den 17 oktober, då den välkände och omtyckta radiorösten Konrad Larsson berättade om sin nyutkomna bok Värmländska vardagsbilder. och gav smakprov på intervjuer han gjort under årens lopp med färgstarka värmlänningar.

Den andra bibliotekskvällen inträffade den 31 oktober och hade som tema Rolf Edberg med anledning av att föreningen tidigare under hösten utkommit med en biografi över honom. Tillstädes var ett femtiotal personer, men många var också de medverkande.

Östvärmländsk litteraturafton arrangerade föreningen tillsammans med Värmländska författarsällskapet och Kristinehamns bibliotek på samma bibliotek den 16 november.

Vid den tredje värmländska bokmässan den 9 – 10 december på Värmlands museum var föreningen mer närvarande än någonsin. Förutom att ha bokbord svarade föreningen för tre olika arrangemang: Ett Edberg-program med sonen Jörgen, en bokauktion och en timme om och med årets Bengt Axelsson-stipendiater .

 

Utgivning

Årets stora boknyhet var utgivningen av biografin över Rolf Edberg: rolf heter jag…En bok om Rolf Edberg. Redaktör för boken, som kostat totalt 125.000 kr, har Johan Backlund varit. För formgivningen svarade Anita Stjernlöf-Lund. Boken utkom officiellt den 8 september, då dess redaktör kallade till presskonferens i Edbergssalen i f.d. Seminariet, nuvarande Arkivcentrum. Den livligt besökta pressvisningen åtföljdes av artiklar i länstidningar och inslag i TV4.

Medlemsbladet Wermlandiana har utkommit med fyra, rekordartat tjocka nr under året, eftersom nr 1 – 3 varit på 32 sidor och julnumret, nr 4, på hela 48 sidor. Satsningen på medlemsbladet bygger på ett beslut av styrelsen och får ses som en kompensation för årsboken Wermlandica, som utkommit sedan 1977, och med godkännande av årsmötet nu är nedlagd. Redaktör för medlemsbladet har sekreteraren Bengt Åkerblom varit och för, formgivningen och foto (i viss mån) har Jörgen Renck liksom tidigare svarat.

 

Hemsidan 

Föreningen följer med sin tid och har sedan två år tillbaka en hemsida, www.algonet.se/~vlitt. Där återfinns viktiga uppgifter om föreningen som stadgarna, styrelsens sammansättning, kommande program och vad som timat under föreningens egid. På hemsidan finns också – inte minst – en förteckning över de intressantaste titlarna i Värmlandsbokhandelns lager. Sidans skapare heter Jan Malmström, som kontinuerligt lägger in nytt material från kansliet och – nog så viktigt – tar bort föråldrat sådant! Medlemsbladet, sitt ökade omfång till trots, kan inte få plats med allt intressant material, men vår webmaster har obegränsat utrymme till sitt förfogande och tar gärna emot fler bidrag till sidan.

 

Ett gott år

Den purfärska millenniets första år kan anses som ett lysande år. Medlemsbladet utkom i förbättrat och betydligt utvidgat skick med sina fyra nummer och föreningen kunde komma ut med en viktig och värdefull bok om en av 1900-talets främsta värmlänningar, den första biografin över Rolf Edberg. Vad som främst utmärker året är dock de rekordartat många mycket lyckade arrangemangen, varav många utanför Karlstad, som alla lockat en stor publik eller näst intill. Tyvärr har inte den livaktiga programverksamheten lett till att föreningen erhållit många nya medlemmar. Föreningen hade vid årsskiftet xxx medlemmar. Under året har medlemsavgift erlagts av 471 personer och institutioner .Antalet ständiga medlemmar är 29. Utan medlemmar äger föreningen inte bestånd. Må det alltså bli var medlems plikt och högsta ambition att under 2001 värva minst en ny medlem till förening!

Karlstad den 30 januari 2001.

Styrelsen

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Aktuella artiklar och recensioner

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läst om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com