Verksamhetsberättelse för Föreningen för Värmlandslitteratur 2002

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 23 mars i Domkyrkans församlingshem på Västra Kyrkogatan i Karlstad. 24 medlemmar hade kommit till städes och förhandlingarna leddes av ordinarie ordföranden Sven-Jacob Andersson.

Bokslutet, som visade på ett rekordartat underskott på 98.196 kr, godkändes av årsmötet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Mötet beslöt att antalet styrelseledamöter skulle reduceras med två till nio. Valda vid förra årsmötet för en tid av två år var Anita Meyer-Lie, Rolf Zandén, Bengt Åkerblom och Lars Österdahl förutom ordföranden Sven-Jacob Andersson. Omval för ytterligare en tvåårsperiod skedde av Arne Vannevik, Anders Mattsson, Erik Dahlberg och Ingegärd Lang. Också vald till årsmötet 2003 var Ingemar Flodén men på hans begäran att få avgå med omedelbar verkan gav mötet sitt bifall. Antalet ledamöter i den nya styrelsen reducerades därigenom att i praktiken bestå av endast åtta personer.

 Valberedningen, som bestått av sammankallande Hans Harvig samt Lena Sewall och Gunvor Näslund, omvaldes för ytterligare en mandatperiod. Till ordinarie revisorer för föreningen i ett år valdes i enlighet med valberedningens förslag Mats Höglund och Hans Olsson efter att Börje Atterström och Sven Persson, vilka 12 resp. 9 år med nit och redlighet granskat räkenskaperna, anhållit om entledigande. Till revisorssuppleanter för samma tid omvaldes Anne-Marie Odalen och nyvaldes Astrid Thyberg. Omval skedde av styrelsen för Föreningens för Värmlandslitteratur litteraturstipendiefond för en tid av två år, alltså Sven-Jacob Andersson, ordförande, Bengt Åkerblom, sekreterare, och Barbro Järliden. Biföll mötet med acklamation styrelsens förslag att Barbro Järliden, f.d. mångårig styrelseledamot och viceordförande, och Juel Stubberud, vilken i och med årsmötet avgick ur styrelsen efter att ha varit ledamot av densamma i 22 år, skulle kallas till hedersledamöter av föreningen!

Mötet beslöt också – vid första läsningen – om en stadgeändring, nämligen att § 10 i föreningens stadgar av den 22 mars 1997 skulle avskaffas och rätten att fastställa medlemsavgiften därmed återgå till årsmötet, vilket skulle införas i § 9 i stadgarna.

I anslutning till årsmötet offentliggjorde juryn för utseende av 2001 års vackraste
värmlandsbok att denna utmärkelse tillfallit Heidruns förlag för boken Lars Lerin och det mörka ljuset, formgiven av Bengt Berg, Gun-Britt Karlsson och Lars Lerin. Juryn, som bestått av Hans Harvig, Juel Stubberud och Gunnar Gille, sammankallande, hade därutöver skänkt sitt hedersomnämnande till två av länsstyrelsen och Värmlands museum utgivna böcker, Hammars säteri av Maud Forsberg, och Nedslag i värmländsk arkitektur 1945 – 2001 (den sistnämnda tillsammans även med Karlstads universitet). Diplomen togs emot av Gun-Britt Karlsson, Heidruns förlag, och länsantikvarien Göran Wettergren.

Årsmötet avslutades med ett intressant och tänkvärt föredrag av förre kulturchefen i Karlstad, Kjell Fredriksson, som talade över ämnet: Värmlandsböcker som borde finnas.

Styrelse och utskott

Föreningens styrelse har under året bestått av: Sven-Jacob Andersson, ordförande, Arne Vannevik, vice ordförande, Juel Stubberud, Anders Mattsson, Erik Dahlberg, Rolf Zandén, Ingegärd Lang, Lars Österdahl, Anita Meyer-Lie och Bengt Åkerblom. Vid sammanträdena har också Johan Backlund och Lena Sewall deltagit i egenskap av adjungerade. Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Kassör under verksamhetsåret har Johan Backlund varit och sekreterare Bengt Åkerblom. AU har bestått av ordföranden, kassören och sekreteraren och – vid behov – av ekonomisk expertis. AU har inte haft något protokollfört sammanträde.

Höstmötet hölls den 12 november i Bibliotekshuset i Karlstad. Det klent besökta mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, 150 kr, 2003. Mötet beslöt också om ändring av stadgarna i enlighet med det beslut årsmötet fattade den 23 mars 2002. I och med detta kommer fortsättningsvis årsmötet och inte höstmötet att besluta om medlemsavgiften för det kommande året.

Som arbetsledare och tillika kanslichef, bokhandlare, ekonomichef, marknadsförare m.m. har som vanligt Johan Backlund, anställd på heltid, tjänstgjort. Föreningens räkenskaper har under året skötts av ekonomichefen tillsammans med revisionsbyrån KPMG, som enligt ett mellan föreningen och Stiftelsen Värmlandsbokhandeln å ena sidan och byrån å den andra upprättat avtal haft hand om den ekonomiska redovisningen under året jämte boksluten.

Föreningens hemsida har under året fått ny värd, Carambol, och ny adress: www.varmlandslitteratur.nu. Ny är också e-postadressen: kansli@varmlands-litteratur.nu. Hemsidan som bl.a. innehåller en förteckning på c:a 500 böcker Värmlandsbokhandeln har i lager, har liksom tidigare år skötts av Jan Malmström, vilken bl.a. satt ned priserna med anledning av den sänkta bokmomsen.

Även under år 2002 har Jörgen Renck svarat för layouten av föreningens medlemsblad.

Hedersledamöter av föreningen är förre ordföranden Monica Olsson, poeten Bernt Stenberg och litteraturkännaren Knut Warmland förutom de vid årsmötet kallade förste museiantikvarien Barbro Järliden och författaren, trubaduren och kulturpersonligheten Juel Stubberud.

Programverksamhet

Första arrangemanget efter årsmötet var Göran Tunström-dagen den 14 maj, alltså på författarens födelsedag. Den ägde rum för tredje året i rad och denna gång i Sessionssalen i Bibliotekshuset, som ställts till föreningens förfogande av kulturförvaltningen. Den stora salen fylldes nästan till sista plats, vilket innebär att bortemot 200 personer kom till ett minnesprogram, som bjöd på stadens store men förlorade son, förre chefredaktören Rolf Alsing och ” potatisodlaren” Olle Jonsson, Ängebäck, Grava, som beklagligtvis avled under hösten efter långvarig sjukdom. Den förstnämnde berättade om sitt arbete med en biografi över Göran Tunström, medan den andre uppehöll sig främst vid romanen Berömda män som varit i Sunne. 

Såsom året innan medverkade föreningen i kulturveckan i Sunne och liksom då ägde litteraturaftonen rum i Östra Ämterviks församlingshem men denna gång också i själva kyrkan, eftersom publiken uppgick till c:a 130 personer och således inte kunde få plats annat än där. Inträde på 30 kr erlades av 106 personer. Medverkande var berättaren och hembygdsforskaren Göran Bengtsson, kokboksförfattaren Inga-Britta Sundqvist, författaren Ragnar Magnusson och hembygdsforskaren Roland Kihlstadius. Värd för programmet, som genomfördes i samarbete med Värmländska författarsällskapet – förutom Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris – var sällskapets ordförande Karin H. Bladh..

Sommarens kulturutflykt, som ägde rum den 24 augusti, gick till Brattfors – i fotspåren efter Sven Rosendahl. Det var ett arrangemang i samarbete med  studieförbundet ABF och Ångbåtsföreningen Freja och dess driftige ordförande Karl-Axel Hjerdt, som tagit initiativet till och planlagt resan i sin helhet. Han hade anlitat de två bästa guider som tänkas kan, nämligen poeten Bengt Emil Johnson och litteraturprofessorn Staffan Söderblom, vilka tillsammans skrivit en omfattande biografi över Sven Rosendahl. Resans kulmen utgjordes av besöket på Kullbergsöa, där bondbönekungen Gustaf Rosendahl, Svens farbror, en gång höll hov. På ön, som är rik på minnen från kungarikets tid, togs vi emot med stor gästfrihet av nuvarande ägarna Anita och Björn Skogström. Tilläggas skall att resan gick med god vinst och hälften därav donerades av föreningen till det under resan bildade Sven Rosendahl-sällskapet.

Även om villkoren för föreningens deltagande i den stora bokmässan i Göteborg den 19 – 22 september var något förändrade liksom – i hög grad – själva Värmlandsmontern, men till det bättre, ställde föreningen, d.v.s. Värmlandsbokhandeln, återigen upp och sålde böcker om Värmland och informerade om värmländsk kultur och litteratur. Montern hade återfått sitt sin mer värmländska stil efter fjolårets designutsvävningar. En nyhet var att montern utöver sina tre bokförsäljare, Värmlandsbokhandel, Heidruns förlag och RackstadMuseet också var ”befolkad” av Karlstads universitet, som ville göra reklam för sitt nya, stora fina bibliotek. En annan nyhet var gemensam kassaapparat för alla bokförsäljarna, vilket visade sig vara personalkrävande och även i andra avseenden inte helt lyckat. Värmlandsbokhandelns försäljning var betydligt lägre än året innan. Arrangemangen var däremot minst lika många som tidigare år och förmodligen mer besökta än någonsin. Montervärdar var poeten Erik Bergqvist och författarsällskapets ordförande Karin Hansdotter Bladh. Monterchef, alltså ansvarig för planering av programmen, monterns utformning m.m., var som vanligt Lena Sewall, länsbiblioteket.

Värmlandsbokens dag firades på Karlstads stadsbibliotek i anknytning till höstmötet den 12 november.Ett trettiotal personer hade kommit för att lyssna till två författare, som utkommit med böcker under året, nämligen Anders Mattsson och Juel Stubberud. Oturligt nog inträffade säsongens första stora snöoväder just denna dag och den sistnämnde hade inga möjligheter att ta sig från Kongsvinger för att delta i det värmländska bokfirandet. Anders Mattsson fick därigenom kvällen för sig själv och naturligtvis ägnade han sig åt Wermlandsbankens öden från den glansfulla början till det nesliga slutet; naturligtvis med hänsyn till att han under hösten utkommit med det digra verket Sveriges äldsta affärsbank – Wermlandsbanken. Inledde och avtackade gjorde som vanligt föreningens ordförande. ”Dagen” avslutades i kulturförvaltningens fikarum, där föreningen bjöd intresserade på kaffe eller te med hembakt bröd därtill. Inget litteraturstipendium utdelades denna Värmlandsbokens dag, eftersom stipendiekommittén kommit fram till att fondens avkastning varit för liten för att tillåta utdelning året 2002 – beklagligt men nödvändigt beslut!

Årets Värmländska bokmässa ägde rum den 15 november – 16 november och som vanligt på Värmlands museum i Karlstad och chef för arrangemanget var naturligtvis Lena Sewall. Föreningen medverkade med bokbord och stipendieutdelning. Vid den högtidliga utdelningen av stipendier ur Bengt Axelssons kulturfond, som ombesörjdes av ordföranden, erhöll Evelyn Karnlind, Ulf Nordström och Åke Sallnäs vardera 7.000 kr för redan utförda prestationer inom kulturlivets område och för värdefulla projekt i vardande.

Utgivning

Föreningen gav under året ut boken Värmland av idag: Filipstads kommun (Skrifter utgivna av Föreningen för Värmlandslitteratur ; 20), planerad att utgöra första delen i en serie värmländska kommunbeskrivningar – förutsatt att denna första del går ihop ekonomiskt. Boken är tryckt på Klaria och det innebär ”print-on-demand”, alltså tryckning allt enligt efterfrågan. Projektet ersätter ett annat, länge planerat, nämligen en bok om Värmland i sin helhet: Värmland bit för bit, som så småningom visade sig alltför resurskrävande och därför orealistiskt. Föreningen har grundmaterialet till liknande beskrivningar av flertalet värmlandskommuner. Av medlemsbladet Wermlandiana utkom liksom året innan fyra nr, varav de tre första numren var på 32 sidor och nr 4, julnumret, på 48. Tidskriften har efter vanligheten dominerats av bokanmälningar och föreningsnyheter men julnumret innehöll dock flera artiklar av lite annat och mer kvalificerat slag. Redaktör var som vanligt Bengt Åkerblom, ansvarig utgivare och biträdande redaktör Johan Backlund.

Projekt

Styrelsen har under året haft flera projekt på gång. Det mest omfattande gäller en överföring av Johan Backlunds värmlandsbibliografi från CD-ROM till Internet, vilket skulle kräva en mycket datakunnig person, något som föreningen har i sin hemsideredaktör Jan Malmström. Föreningen var utlovad stöd av AMS men eftersom detta var otillräckligt anhöll föreningen hos både Region Värmland och Alfastiftelsen om ytterligare medel men fick beklagligtvis avslag i båda fallen. Förhoppningsvis ska vi i under 2003 kunna förverkliga denna länge närda dröm om en värmlandsbibliografi tillgänglig för alla. Föreningens planer på en uppsatstävling för gymnasister i Värmland ser f.n. också ut att gå i stöpet på grund av brist på penningar. En ansökan till kulturnämnden om medel ur Bäckströmska ungdomsfonden lämnades utan bifall. Föreningens tredje stora projekt, som företas tillsammans med Värmlands författarsällskap, CD-skivan Värmländska författarröster, (eftersom den innehåller inspelningar av sex värmlandsförfattare, Urban Andersson, Bengt Berg, Karin Bladh, Gunnar Ehne, Ingemar Flodén, Ewa Persson), var emellertid i hamn vid årsskiftet. Upplagan är på 500 ex. Slit och släp torde krävas av alla och envar inom föreningen respektive författarsällskapet för att få denna storsatsning ekonomiskt att gå ihop och bli lönsam. Det sistnämnda mycket angeläget, eftersom all vinst oavkortat skall tillfalla fonden för det värmländska litteraturstipendiet.

Sammanfattning och utvärdering

2002 har varit ett år med både fram- och motgångar för föreningen. Flera arrangemang blev genomförda och – framför allt – kulturresan succéernas succé (alla kulturresor har nämligen brukat vara mycket lyckade) – må vara att förtjänsten därav inte kan tillskrivas annan än vår samarbetspartner Ångbåtsföreningen Freja och dess ordförande Karl-Axel Hjerdt.

Till glädjande tilldragelser under året kan hänföras att föreningarna för Värmlandslitteratur resp. Dalslandslitteratur fortsatt hålla kontakt, som kan leda till ett närmare samarbete. Bokdagar på Dal, ett arrangemang i juli av Författarcentrum Väst tillsammans med just Föreningen för Dalslandslitteratur och Dalslands författarsällskap, fick besök av två representanter för Föreningen, nämligen Johan Backlund och Bengt Åkerblom, och senare på året inbjöd det dalsländska sällskapet till en litteraturkväll, något som Föreningen tyvärr måste tacka nej till

Om en mot- eller framgång är vanskligt att säga, men bland händelser under året måste nämnas att Värmlands museum önskar omförhandla avtalet med Värmlandsbokhandeln, som gett denna monopol mer eller mindre på leverans av värmlandslitteratur till museibutiken. Kontraktet upphör att gälla den 15 maj 2003, om inte ny uppgörelse träffas.

Föreningen har funnits till sedan 1975 och dess existens har aldrig varit i fara. Medlemsantalet har dock gått ned med över 100 personer sedan rekordåret 1984 och var vid årsskiftet 490. Medelåldern är dessutom hög bland medlemmarna. Värre är att föreningen går med kvalificerat underskott sedan två år tillbaka och inget tyder på en bättring därvidlag. Ska inte Föreningens dagar vara räknade inom några år, krävs fortsättningsvis än kraftfullare insatser av styrelse och medlemmar!

 

.

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läst om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer