Verksamhetsberättelse för

Föreningen för Värmlandslitteratur 2003

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 22 mars i Domkyrkans församlingshem på Västra Kyrkogatan i Karlstad. 24 medlemmar hade kommit tillstädes och förhandlingarna leddes av ordföranden Sven-Jacob Andersson.

Bokslutet, som visade på ett kraftigt underskott på hela 112.000 kr – förutom ett kraftigt kursfall för föreningens tillgångar i värdepapper – godkändes av årsmötet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, dock endast på villkor att revisorerna inom viss tid inkomme med en ren, av dem båda underskriven granskningsrapport, vilket också senare inlämnades på föreningens kansli och delgavs styrelsen.

 Mötet beslöt att antalet styrelseledamöter skulle reduceras med en till åtta jämte ordföranden. Eftersom föreningens ordförande sedan fyra år, Sven-Jacob Andersson, undanbett sig omval, valde mötet en ny ordförande för en tid av två år, nämligen föreningens sekreterare sedan starten, Bengt Åkerblom. Omval för ytterligare en tvåårsperiod skedde av Rolf Zandén, Lars Österdahl och Anita Meyer-Lie. Valda vid förra årsmötet för en tid av två år var Erik Dahlberg, Arne Vannevik, Anders Mattsson och Ingegärd Mattsson, f.d. Lang. Till ny ledamot av styrelsen för samma tid valde mötet också Birgitta Rosén.

 Valberedningen, som bestått av sammankallande Hans Harvig samt Lena Sewall och Gunvor Näslund, fick ändrad sammansättning i anledning av att den förstnämnde efter lång och trogen tjänst bett om entledigande. Till ny sammankallande valdes Lena Sewall och ny ledamot av valberedningen blev Barbro Järliden; kvarstod som ledamot gjorde Gunvor Näslund. Till ordinarie revisorer för föreningen i ett år omvaldes Mats Höglund och Hans Olsson. Förnyat förtroende fick också Anne-Marie Odalen och Astrid Thyberg som revisorssuppleanter.

Årsmötet, som efter en ändring av stadgarna, återigen äger att besluta om medlemsavgiften, fastställde årsavgiften för 2004 till 150 kr, d.v.s. oförändrad.

Innan mötesordföranden förklarat förhandlingarna avslutade, avtackades han av vice ordföranden Arne Vannevik med en blomsterbukett för fyra framgångsrika år som ledare för föreningen. På initiativ av avgångne ordföranden hade föreningen kommit ut i länet och haft litteraturprogram på allehanda orter i utanför Karlstad samt vunnit en ny samarbetspartner i Värmländska Författarsällskapet. Mycket uppskattad som ett stående inslag i Kulturveckan i Sunne hade föreningens och sällskapets litteraturafton i Östra Ämterviks församlingshem blivit.

Mötet avslutades med att hedersledamoten Juel Stubberud berättade om boken Fredsriket, som han skrivit tillsammans med Hans Lindkjölen, om gamle vännen Hans Børli och om sin omfattande samling gränsbygdslitteratur, som han nyligen skänkt till Eidskogs kommun.

I anslutning till årsmötet offentliggjorde juryn för utseende av 2002 års vackraste värmlandsbok att denna utmärkelse tillfallit Landstinget i Värmland för boken Tysta turen. Epoken Sanatoriet i Arvika (redaktör: Gunilla Peterson), formgiven av Júlia Megyeri. Juryn, som bestått av Hans Harvig, Britt-Marie Insulander och Gunnar Gille, sammankallande, hade därutöver givit Solresan (Bild,Text&Form) av konstnären Stig Olson och författaren Sven-Ove Svensson. och Låna mig nattens öra (Heidruns), bild och text av Ullabritt Henriksson och formgiven av Leif Persson,ett särskilt hedersomnämnande för smakfull formgivning.

Styrelser och utskott
 

Den nya styrelsen har under året bestått av: Bengt Åkerblom, ordförande, Arne Vannevik, vice ordförande, Anders Mattsson, Erik Dahlberg, Rolf Zandén, Ingegärd Mattsson, f.d. Lang,, sekreterare, Lars Österdahl och Anita Meyer-Lie. Vid sammanträdena har också Johan Backlund och Lena Sewall deltagit i egenskap av adjungerade.  Kassör under verksamhetsåret har Johan Backlund varit fram till sin sjukskrivning den 3 maj och därefter Monica Gustafsson, ”utlånad” av Folkrörelsernas arkiv. AU har bestått av ordföranden (vid dennes förfall av vice ordföranden) kassören och sekreteraren och – vid behov – av ekonomisk expertis. AU har inte haft något protokollfört sammanträde, medan föreningens styrelse sammanträtt åtta gånger under 2003.

Som arbetsledare och tillika kanslichef, bokhandlare, ekonomichef, marknadsförare m.m. har som vanligt Johan Backlund, anställd på heltid, tjänstgjort fram till sin sjukskrivning. Föreningens räkenskaper har under året skötts av honom och – senare – av Monica Gustafsson tillsammans med revisionsbyrån KPMG, som enligt ett mellan föreningen och Stiftelsen Värmlandsbokhandeln å ena sidan och byrån å den andra upprättat avtal haft hand om den ekonomiska redovisningen under året jämte boksluten. Medlemsregistret har liksom tidigare skötts av AB Harry Bucht eller, närmare bestämt, Anna Bucht.

Hedersledamöter av föreningen är förre ordföranden Monica Olsson, poeten Bernt Stenberg och litteraturkännaren Knut Warmland, museiantikvarien Barbro Järliden och författaren, trubaduren och kulturpersonligheten Juel Stubberud.

Programverksamhet
 

Första arrangemanget efter årsmötet var Sven Rosendahl-kvällen på Karlstads stadsbibliotek den 25 mars, då Bengt Emil Johnsson och Staffan Söderblom, författarna till biografin Legohjon åt alltet,  presenterade Sven Rosendahl-sällskapet in spe och författaren själv. Drygt 50 personer (inte så litet med tanke på hur tyst det varit kring Sven Rosendahl sedan hans bortgång 1990!) hade infunnit sig till programmet, som ingick i Stadsbibliotekets serie Bibliotekskvällar och arrangerades tillsammans med föreningen.

Göran Tunström-dagen den 14 maj, alltså på författarens födelsedag, firades för fjärde året i rad och denna gång kunde vi hålla till i salongen på Biskopsgården tack vare nye biskopen Esbjörn Hagberg, – trots principiella betänkligheter betr. lämpligheten i att nyttja Biskopsgården för utomkyrkliga ändamål. Inbjuden talare var docenten – och medlemmen av föreningen! – Anders Tyrberg, som året innan utkommit med en lovprisad bok, Anrop och ansvar, om framstående svenska 1900-talsförfattare, däribland Göran Tunström. En allvarsam men givande Göran Tunström-dag, som inleddes av att Ida Wallmyr och Anna-Maria Resare framförde Värmlandsvisan på fiol efter att biskop Esbjörn hälsat välkommen till Biskopsgården. Publiken uppgick till närapå 50 personer denna vackra vårkväll i Biskopsgårdens eleganta salong.

Kulturveckan i Sunne innehöll fler förnämliga program än någonsin och i centrum för många av dem stod – som tillbörligt är – Selma Lagerlöf. Enligt gammal god tradition medverkade förstås föreningen tillsammans med Värmländska författarsällskapet och i vanlig ordning svarade vi för litteraturaftonen i Församlingshemmet i Östra Ämtervik tisdagen den 1 juli. Inbjudna författare var sällskapets ordförande Karin H. Bladh, som visade sig som en lysande ”stand up poet”, Evelyn Karnlind, Bengt Axelsson-stipendiat,som berättade om sina rötter i bygden och läste Selma Lagerlöf, Ingegerd Löwgren, nyinflyttad författare till kommunen, vars bok om mammans hjärnstroke, Skymningsglöd,  tröstat och glatt många sjukdomsanhöriga, Ragnar Magnusson, arbetarförfattare m.m., som fick åhörarna att nästan bokstavligen vrida sig av skratt i stolarna, samt – inte minst – läroboksförfattaren och trubaduren Per Måhl, som denna gång höll sig mest till Birger Sjöberg. Publiken uppgick till c:a 40 personer, vilket var lägsta siffran hittills i Litteraturaftonens historia! En lyckad kväll  likväl – fast väderleksmässigt ingen ljuvlig sommarafton.

För första gången bjöd Sunnes kulturvecka på bokmässa, som lockat åtskilliga författare och förlag att ställa upp – tyvärr dock inte föreningen.

Ett alldeles nytt inslag i programverksamheten var ”Den litterära eftermiddagen” på Alsters herrgård. I samarbete med Värmlands museum, närmare bestämt P-O Byh, svarade föreningen för arrangemanget söndagen den 27 juli. Det ingick i en serie sådana ”eftermiddagar”, arrangerade av värmländska litterära sällskap. Återigen ställde sig vädrets makter oblida till ett av våra sommarprogram (denna enligt många ”så fantastiska sommar”) och intendenten beslöt att flytta det inomhus. ”Vi två tillsammans” hade Urban Andersson och Mike McArthur valt att kalla sitt program, som hotande regnmolnen till trots hade lockat ett tretiotal åhörare, vilka verkade alla nöjda och glada i sinn över detta ovanliga värmlandsprogram på minst tre språk – utöver svenska och engelska även mangskogsmål!

Sommarens kulturutflykt, som ägde rum den 7 augusti, gick till Fryksdalen och, närmare bestämt, självaste Fryken, sagornas långsträckta sjö, och var ett arrangemang i samarbete med  studieförbundet ABF och Ångbåtsföreningen Freja och dess driftige ordförande Karl-Axel Hjerdt, som tagit initiativet till och planlagt resan tillsammans med ordföranden. Första stoppet ägde rum vid Alma Lövs museum i Östra Ämtervik, där museichefen Marc Broos hälsade oss välkomna och berättade om det unika museet med de många fantasifulla paviljongerna. Efter kaffe där med föreningstillverkade smörgåsar gick färden vidare till Bäviksbryggan, där alla de 45 resenärerna vandrade över till ångaren Freja, som stilla som en vattenande tog folket vidare ut på det blånande, spegelblanksstilla vattnet, en mäktig men maklig flod likt, vidare genom Sunnesundet och till Länsmansgården efter en tur på Övre Fryken. På detta förnämliga pensionat och matställe (se dock upp för vägen från båtbryggan – backen är brant!) väntade en måltid för finsmakare – d.v.s. klart är att  restaurangen levde gott och väl upp till sitt goda rykte! Därifrån bytte färddeltagarna till buss, som tog dem till Galleri Slottet i Sunne, där det var vernissage på 3xAkre, och Göran Tunströms grav intill Sunne kyrka, som lyste herrgårdsfrugrann i sensommarsolens stekheta strålar (sic!). Under resan informerade Karl-Axel Hjerdt om ”sitt” skepp och dess osannolikt dramatiska historia, föreningens ordförande berättade om Herrestaudden med sina rösen och järnåldersgravar, Björngrottan, Malön, omskriven både hos Selma och Göran, och annat sevärt längs Mellan-Frykens stränder och fryksdalsguiden framför andra sedan ”Fryksdalspojkens”, alltså Linus Brodins, bortgång, Ragnar Ramström, som gick på i Sunne, drog skröner och läste ur Gösta Berlings saga. Summa summarum – ånyo en lyckad sommarutflykt i Karl-Axel Hjerdts regi! Till skillnad från fjolårets gav den inget ekonomiskt överskott men innebar å andra sidan inga kostnader för föreningen.

Även om villkoren för föreningens deltagande i den stora bokmässan i Göteborg den 25 – 28 september återigen var förändrade eller, i klarspråk, ekonomiskt försämrade, liksom – i hög grad – själva Värmlandsmontern – ur försäljningssynpunkt dock förändringar som innebar en klar förbättring – ställde föreningen, d.v.s. Värmlandsbokhandeln, återigen upp och sålde böcker om Värmland och informerade om värmländsk kultur och litteratur. Försäljningsdelen, som var klart avskiljd från monterns programavdelningen, disponerades av inte mindre än sex försäljare, alla under det paraply Värmlands Turistråd spänt upp på så strategisk plats!, och ingick f.ö. formellt sett inte i den berömda Värmlandsmontern – ur försäljningssypunkt dock inget aber alltså! Försäljningen uppgick för föreningens del till brutto 18 000 kr, vilket innebär att deltagandet gav viss vinst och att boklagret reducerades inte så litet. Flera av föreningens egna böcker såldes till kraftigt reducerat pris. Heidruns förlag hade – för första gången – en egen monter – alldeles intill den stora publikmagneten för mässans värmlänningar, men nog inte bara för dem! Att vara sex försäljare på en yta av 12 kvadratmeter är inte oproblematiskt men allt gick över förväntan smidigt och en upprepning borde föreningen inte ställa sig avvisande till!

 Värmlandsbokens dag firades på Karlstads stadsbibliotek den 21 oktober Årets mest värmländska bok är tveklöst Vad är värmländskt?, en samling essäer utgivna under redaktörskap av litteraturprofessorn Dag Nordmark – så självklart är det den boken som står i fokus denna den tjugosjätte (!) Värmlandsbokens dag i regi av föreningen och Stadsbiblioteket. Medverkande var – förutom Dag Nordmark – Peter Olausson, som bidragit med en av bokens många spännande uppsatser. Publiken, som uppgick till ett fyrtiotal personer, visade sig mycket intresserade och ställde flera frågor om ”den regionala identiteten”, särskilt visavi Värmland och värmlänningarna! ”Dagen” ingick enligt hart när uråldrig tradition i Stadsbibliotekets serie bibliotekskvällar.

Värmländska bokmässan ägde rum tidigare än någonsin, den 7 – 8 november och som vanligt på Värmlands museum i Karlstad och chef för arrangemanget var naturligtvis Lena Sewall, Värmlandsmonterns general på stora mässan i Göteborg.. Föreningen medverkade med bokbord, finurligt placerat intill systerorganisationer som Solör-Värmland finnkulturförening, Matsonia och Värmländsk Kultur, och stipendieutdelning. Även här på värmlandsmässan gick försäljningen bra och uppgick brutto till ungefär lika mycket som i Göteborg men här var avdragen större, eftersom en hel del av försäljningen var på kommission från Domusbokhandeln – må vara att Värmlandsbokhandeln gjorde det mot viss ersättning! Vid den högtidliga utdelningen av stipendiet ur Bengt Axelssons kulturfond, som ägde rum i anslutning till invigningen av mässan, en lyckad tidpunkt!, tilldelades Erik Bergqvist 10 000 kr, som på detta vis hyllades för två kritikerrosade diktsamlingar, Nedfrysningens konst, 2000, och Kring stenar (2003) och för en kritikergärning av föredömligt slag i NWT och – numera – SvD. Bengt Stjernlöf hyllades likaså med föreningens litteraturstipendium för sitt mäktiga debutantverk Innan tystnaden. Stjernsfors bruk och samhälle 1800 – 1900. Litteraturstipendiet för 2002-2003 (2002 utdelades det inte av ekonomiska skäl) uppgick till 5 000 kr. Ytterligare en författare eller, rättare sagt, ett författarpar, uppmärksammades med fanor och trumpeter eller, åtminstone, med diplom och en prunkande jätteblomsterbukett, nämligen Inger och Lasse Sandberg, av Länsbiblioteket, Värmlands Museum och Föreningen för Värmlandslitteratur, utsedda till Årets värmlandsförfattare, en alldeles ny belöning – efter en idé av – förstås – mässgeneralen, Lena Sewall!

Utgivning
 

Föreningen gav under året ut hela två böcker: Den värmländska parnassen av Alf Brorson, utgiven av Stjerneskolan i Torsby ”i samarbete med Föreningen för Värmlandslitteratur”, och Det Ransäter som var av Halvar Nilsson, som skänkt 340 ex. till föreningen/Värmlands-bokhandeln. I inget fall har föreningen/bokhandeln haft några kostnader för utgivningen och uttalar härmed ett stort tack till både Alf Brorson och Halvar Nilsson för dessa oförlikneliga presenter – Den värmländska parnassen är en modern värmländsk litteraturhandbok, Det Ransäter som var en sockenbok av ett för värmlandslitterturen helt nytt och kanske epokgörande slag.

Vad gäller utgivningen av kommunbeskrivningar, som inleddes 2002 med Värmland av idag. Filipstads kommun har arbetet med skriftserien i viss utsträckning legat nere under året som en följd av Johan Backlunds sjukskrivning. Närmast på tur står beskrivningen av Torsby kommun, som beräknas bli klar för utgivning under 2004.

 Medlemsbladet Wermlandiana utkom liksom alltid sedan 1976 med fyra nr, varav de tre första numren var på 32 sidor och nr 4, julnumret, på 48. Tidskriften har efter vanligheten dominerats av bokanmälningar och föreningsnyheter men julnumret hade därutöver som tema värmländska litteraturföreningar, en presentation som slukade 24 sidor! Redaktör var som vanligt Bengt Åkerblom och ansvarig utgivare och biträdande redaktör för de två första numren, Johan Backlund. För layouten svarade i vanlig ordning Jörgen Renck, tidskriftens grafiske formgivare sedan 1999, som inför årets fjärde nr fick styrelsen att gå med på viss ändring av utseendet av betydelse för läsligheten.

Tilläggas skall att föreningen under året fick en ny folder, formgiven av Anita Meyer-Lie, klar precis till ”stora bokmässan”.

Sammanfattning och utvärdering
 

2003 har varit ett motigt år för föreningen – som en naturlig följd av Johan Backlunds sjukskrivning sedan början av maj. Som en konsekvens av det innehåller denna verksamhetsberättelse inget avsnitt med överskriften Projekt. Det har först och främst gällt att hålla huvudet ovanför vattnet – planering inför framtiden och nya åtaganden har det inte funnits utrymme för. En tur i oturen har varit att föreningen snabbt och lätt lyckades komma över en ersättare för Johan i dennes egenskap av kassaförvaltare, nämligen Monica Gustafsson, som tidigare arbetat på föreningens kansli under Johan Backlund och nu kunde ”lånas ut” av Folkrörelsernas arkiv – självfallet mot viss ersättning.

En annan ovärderlig person i föreningens tjänst är dess dataexpert sedan flera år tillbaka, Jan Malmström, som har hand om hemsidan men också hjälper till med annat som kräver dataskicklighet på högre nivå än vad ordförande och sekreterare befinner sig vad datateknik beträffar.

Programverksamheten kunde dock genomföras som planerat och – i vanlig ordning – blev kulturresan en succé – må vara att förtjänsten därav inte kan tillskrivas annan än vår samarbetspartner Ångbåtsföreningen Freja och dess ordförande Karl-Axel Hjerdt. Föreningens deltagande i de båda bokmässorna var också oväntat framgångsrika ur ekonomisk synpunkt sett – om inte annat.

Föreningen/Värmlandsbokhandeln har beslutat sig för en avveckling av bokhandeln, en process som dock måste få ta sin tid, sina år och inte får innebära att böckerna bara slumpas bort men måste innebära kraftigt sänkta priser på huvuddelen av sortimentet. Under Anders Mattsons ledning genomförde en arbetsgrupp inom styrelsen en inventering av boklagret, vilket i sinom tid kommer att leda till en uppdatering av boklistan på hemsidan. Den har blivit inaktuell och priserna ska – som sagts – justeras ner över lag. Som förutskickades i verksamhetsberättelsen för förra året upphörde Värmlandsbokhandelns avtal om försäljning av värmlandsböcker till Värmlands Museums butik att gälla den 30 juni i å, vilket gjort existensen av bokhandeln än mindre motiverad.

Om än bokhandelsverksamheten kommer att trappas ner, ja redan har gjort det, avser föreningen fortsätta att ge ut sitt medlemsblad Wermlandiana, med fyra nr om året, och hoppas kunna arrangera litterära program i ungefär samma omfattning som tidigare.

Föreningen har funnits till sedan 1975 och dess existens har aldrig varit i fara. Medlemsantalet har dock gått ned med över 100 personer sedan rekordåret 1984 och var vid årsskiftet 476, inkl. 28 ständiga medlemmar och 57 organisationer, vilket innebär en minskning på 14 vid jämförelse med förra årets verksamhetsberättelse. Flera gamla trogna medlemmar har avlidit under året och något dussin har – helt oförklarligt – upphört betala medlemsavgiften. Trots att föreningen är av det mindre spektakulära slaget och knappast väl känt ens inom Värmlands gränser har dock 2003 gett några nya medlemmar ­ men medelåldern är hög. Besynnerligt nog har ”den svenska tanten” som enligt Göran Tunström bär upp den svenska kulturen, varit något sällsynt inom medlemskåren, ty medan männen är 270 så är kvinnorna bara 149. Beror det på att vi är för lite skönlitterära och för mycket lokalhistoriska? Ett sorgligt faktum är också att föreningen går med ett minst sagt kvalificerat underskott sedan några år tillbaka. En förening måste först och främst ha medlemmar – och verksamhet – men pengar är också viktigt! Hjälp oss rekrytera nya medlemmar under 2004! Ingen höjning sker av medlemsavgiften under 2004 och 2005, vilket ekonomiskt sett är mycket våghalsigt, kanske dumdristigt med tanke på de portohöjningar som kommer att ske inom den närmaste tiden…

 

Karlstad den 20 januari 2004
Styrelsen

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läst om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com