Verksamhetsberättelse för Föreningen för Värmlandslitteratur 2004

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 27 mars i Domkyrkans församlingshem på Västra Kyrkogatan i Karlstad. 19 medlemmar hade kommit tillstädes och förhandlingarna leddes av vice ordföranden Arne Vannevik.

Trots vissa anmärkningar på bokslutet, som visade på ett överskott på drygt 80.000 kr, tillstyrkte revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen ,vilket årsmötet också beviljade.

Mötet beslöt att antalet styrelseledamöter skulle vara oförändrat åtta jämte ordföranden. Erik Dahlberg, Arne Vannevik och Anders Mattsson omvaldes för ytterligare en tvåårsperiod som ledamöter av styrelsen. Till ny ledamot för samma tid valdes Matts Nilsson istället för Ingegärd Mattsson, som undanbett sig omval. Informerade valberedningen om att Barbro Järliden accepterat att vid behov ställa upp som adjungerad ledamot av styrelsen. Till ordinarie revisorer för en tid av ett år omvalde mötet Hans Olsson och Mats Höglund. Fortsatt förtroende för samma tid fick Anne-Marie Odalen och Astrid Thyberg som revisorssuppleanter. Omval skedde av valberedningen, som alltså även fortsättningsvis består av Gunvor Näslund, Barbro Järliden och Lena Sewall med den sistnämnda som sammankallande. Till ordföranden för styrelsen för det värmländska litteraturstipendiet valde mötet Bengt Åkerblom och som ledamöter Barbro Järliden och Olof Andersson.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsmötet medlemsavgiften för 2005 till oförändrade 150 kr.

Ytterligare ett viktigt beslut fattades av årsmötet, nämligen att befria hedersledamöterna från skyldighet att erlägga medlemsavgift

Avslutningsvis avtackades Ingegärd Mattsson, som fungerat som sekreterare under gånga året men på grund av avflyttning från orten bett om entledigande, av ordföranden för sina insatser med en bukett tulpaner.

I anslutning till årsmötet offentliggjorde juryn för utseende av 2003 års vackraste värmlandsbok att valet fallit på Konstnärsdrömmar i en värmländsk verklighet (Vildgåsens förlag) författad av Henrik Torstensson och formgiven av Caroline Andersson. Juryn, som bestått av Hans Harvig, Britt-Marie Insulander och Arne Vannevik, hade därutöver givit sitt hedersomnämnande åt Gertrud Saméns bok Att förnimma. Torrnålsgravyrer och ord (Bild,Text&Form), formgiven av Anita Stjernlöf-Lund, och Älg i Värmland (Värmlands Museums årsbok Värmland förr och nu 2003), också formgiven av Anita Stjernlöf-Lund. Bokens redaktör, Britt-Marie Insulander deltog inte i beslutet!

Årets mötestalare var Lennart Edberg, f.d. rektor och ordförande i Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris. Hans både underhållande och lärorika föredrag, Hur karlstadsborna roade sig på 1940- och 1950-talen, hade lockat åtskilliga utomstående så att publiken nu uppgick till uppskattningsvis 50 personer.

Styrelser och utskott

Den nya styrelsen har under året bestått av: Bengt Åkerblom, ordförande, Arne Vannevik, vice ordförande, Anders Mattsson, Erik Dahlberg, Rolf Zandén, Lars Österdahl, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén och Matts Nilsson. Vid sammanträdena har också Barbro Järliden och Lena Sewall deltagit i egenskap av adjungerade. Som kassör under verksamhetsåret har Monica Gustafsson tjänstgjort, ”uthyrd” av Folkrörelsernas arkiv. Ordföranden har vid behov fungerat också som sekreterare. Styrelsesammanträden har ägt rum den 20 jan., 9 mars, 16 april, 8 juni, 31 aug., 12 okt. och 29 nov. Styrelsen har därutöver haft ett arbetsmöte den 16 april inför flytten av föreningslokalen.

Medlemsregistret har liksom tidigare AB Harry Bucht eller, närmare bestämt, Anna Bucht, haft hand om på uppdrag av föreningen. Jan Malmström, föreningens dataexpert, har sedan flera år tillbaka haft ansvaret för föreningens hemsida.

Hedersledamöter av föreningen är förre ordföranden Monica Olsson, poeten Bernt Stenberg, litteraturkännaren Knut Warmland, museiantikvarien Barbro Järliden och författaren, trubaduren och kulturpersonligheten Juel Stubberud.

Programverksamhet

Göran Tunström-dagen, som vi firade den 13 maj (och inte den 14:e som är dagen han kom till världen), hade lockat nästan 50 personer till Karlstads stadsbibliotek, där Rolf Alsing, Görans biograf, berättade om humoristen Göran Tunström och Margareta Tunström läste ur novellerna Äventyr i motorbranschen (ur Se upp för älg) och Liten salongsmusik (ur Det sanna livet). Ett värdigt firande av Göran Tunströms 67-årsdag (om han inte avlidit 5 februari 2000), som lättades upp av många skratt!

Litteraturaftonen i Östra Ämterviks församlingshem, som blivit ett stående inslag i kulturveckan i Sunne, ägde rum den 10 augusti. Publiken var relativt liten, c:a 35 personer, men bör ha varit belåtna med vad som bjöds dem av författarna Berndt och Anita Andersson, Lars Wennberg, Marianne Klarström och Ragnar Magnusson, som bjöd på en mustig blandning av skämt och allvar – mest det förstnämnda! I sedvanlig ordning kunde publiken också förlusta sig med kaffe och smörgås i pausen. Också denna gång var det ett arrangemang i samarbete med Värmländska författarsällskapet, vars ordförande numer är just Anita Andersson!

Sedan förra året, alltså 2003, arrangeras under kulturveckan också en liten bokmässa på Hotel Selma Lagerlöf samma dag som Selma Lagerlöf-priset utdelas. Föreningen deltog på bokmässan med ett stånd men försäljningen uppgick till endast några hundralappar. Mässan var över huvud taget klent besökt, vilket i någon mån kanske kan ha berott på vackert sommarväder!

Föreningens kulturutflykt, en tjugosexårig tradition!, ägde rum den 21 augusti. Knappt 40 personer (något färre än vanligt) hade anmält sig till resan, som hade som mål Måltidens hus i Grythyttan, där vi fick en visning av det märkliga huset i allmänhet och av det förnämliga biblioteket i synnerhet. Bibliotekschefen och eldsjälen Barbro Stanley svarade för den sistnämnda visningen, som även omfattade en titt in i biblioteksmuseet, vilket innehåller en mängd rariteter ur Tore Wretmans berömda samling matlitteratur, varav några böcker också fanns i digitaliserad form. I utflykten ingick också ett besök på Bredsjö ostcafé, berömt för sin fårost, och Grythyttans vin, grundat av bröderna Fritzell, som tillverkar vin och glögg av vad skogen runtomkring har att ge av bär. Programmet var utarbetat av Lena Sewall, matskribent m.m., som vid uppehållet i Bredsjö föreläste om värmländsk matlitteratur från sekelskifte till sekelskifte. Under resan kåserade föreningens ordförande om författare med anknytning till resvägen.

Tillsammans med Föreningen Värmländsk Kultur, som var huvudarrangör, svarade föreningen också för en resa till finnskogen den 4 september, närmare bestämt till Torsby finnkulturcentrum, Östmarks kyrka, Purala och Finnskogens kulturstasjon. Guider under resan var Arne och Anita Vannevik från Solör-Värmland finnkulturförening och Bengt Åkerblom, Föreningen för Värmlandslittertur samt – inte minst – hemmasonen Roger Eriksson, som berättade om Östmarks kyrka och märkliga människoöden knutna till socknen.

Bokmässan i Göteborg ägde rum den 23 – 26 september och föreningen var i vanlig ordning på plats i Värmlandsmontern eller, rättare sagt, intill montern ifråga med ett eget stånd, strategiskt placerat mellan Värmlandsmontern och Värmlands turistråds monter. Placeringen var emellertid inte så bra som tänkt var men försäljningen uppgick dock till sammanlagt 22 000 kr, vilket inte är detsamma som vinsten med tanke på att därifrån måste dras hyreskostnader på 5.000 kr och samma belopp för de medverkandes hyres- och resekostnader förutom kostnaderna för inköp av ny litteratur. Chef för Värmlandsmontern var för femtonde året i rad Lena Sewall, som återigen kunde konstatera, att Värmlandsmontern fortsätter att vara bokmässans mest besökta – kanske frånsett de stora förlagens stora montrar. Programmet upptog i vanlig ordning berömda namn som Johan Cullberg, Inger och Lasse Sandberg, Maj Bylock Minette Walters (!), Karin Söder och många, många fler.

Värmlandsbokens dag firades den 12 oktober i sedvanligt samarbete med Karlstads stadsbibliotek och – som alltid – på det s.k. bibliotekstorget i Bibliotekshuset. Inbjuden författare var Egil Akre, som berättade om Några sekler i Värmlandsskogen – vad vi gjort av den – och med den, vilket också är titeln på hans senaste bok. Den 83-årige författaren, som debuterade sent i livet, visade sig vara en föreläsare av ypperligt slag. Publiken uppgick till c:a 35 personer. Programmet ingick i stadsbibliotekets serie bibliotekskvällar

Redan fjorton dagar senare, alltså den 26 oktober, stöttade föreningen pekuniärt ännu en bibliotekskväll på Karlstads stadsbibliotek. Denna gång gällde det ett kåseri med bildvisning av Per Berggrén, författare till det monumentala bildverket Värmlands pärlor. Ett femtiotal personer deltog i denna ”länsstolsresa” till Värmlands främsta sevärdheter.

Sista arrangemanget för föreningens del 2004 var deltagandet i den Värmländska bokmässan den 19 – 20 november på Värmlands Museum. Föreningens stånd, två bord stort, hade en utmärkt placering vid ingången till stora utställningshallen (där bokförsäljningen ägde rum) och våra ”25-kronorsböcker” hade en strykande åtgång liksom Skoghallsbanan  av Gunnar Sandin och De gamla gymnasierna i Karlstad av Per-Jan Wållgren. Omsättningen uppgick till c:a 10 000 kr.

I samband med mässan utdelade föreningen två stipendier, dels litteraturstipendiet, som gick till Egil Akre, som därmed blev 5 000 kr rikare, och dels kulturstipendiet till Bengt Axelssons minne på 10 000 kr, som tillföll Peter Olausson. Egil Akre erhöll stipendiet främst som en belöning för boken Några sekler i Värmlandsskogen, en populärt skriven historik över den värmländska skogens öden från 1500-talet och intill dags dato, något av ett pionjärverk i sitt slag. Peter Olausson tilldelades sitt stipendium för en lång och imponerande gärning inom värmländsk hembygdsrörelse och släktforskning, och för enastående forskningsinsatser i värmländsk historia med därtill hörande litterär produktion och för att ha varit en av grundarna av Värmländsk Kultur och en flitig författare av värmländska artiklar i denna och många andra tidskrifter. På initiativ av Lena Sewall instiftades förra året utmärkelsen Årets värmlandsförfattare att utdelas av Länsbiblioteket, Värmlands Museum och Föreningen för Värmlandslitteratur tillsammans och i år tillföll den Bengt Berg, det nutida Värmlands lyriskt outtröttliga stämma i världen, vilken 2004 kunde fira 30 år som författare.

Utgivning

Föreningens utgivning bestod under 2004 endast av medlemsbladet Wermlandiana, som kom ut i två nr på 32 sidor och två på 48 sidor – alltså inte endast julnumret var 48-sidigt! I flera år har Jörgen Renck lagt ner ett hängivet arbete på att ge tidskriften en god layout och så var fallet också under det gångna året. På grund av Johan Backlund sjukdom har redaktören Bengt Åkerblom trätt in som ansvarig utgivare. Vad gäller utgivningen av kommunbeskrivningar, som inleddes 2002 med den över Filipstads kommun, kom förhoppningen på skam att beskrivningen av Torsby kommun skulle kunna bli klar att trycka under året. Eftersom materialet i princip föreligger klart, finns dock hoppet kvar om en utgivning under 2005, men ytterligare delar i serien kommer inte att bli av.

Föreningens hemsida har som vanligt dataexperten Jan Malmström haft hand om och den har i vanlig ordning mest innehållit blänkare om kommande arrangemang och rapporter från större evenemang föreningen varit inblandad i. På hemsidan återfinns också bokhandelns lagerlista, som inte heller under 2004 blev uppdaterad som tänkt var, vilket innebär att en och annan beställning avser böcker som inte längre finns i lager.

Tilläggas skall att föreningsfoldern under året trycktes upp igen i en upplaga av 500 ex. i något uppdaterat skick.

Viktiga händelser

Det viktigaste som hänt föreningen är avvecklingen av Stiftelsen Värmlandsbokhandeln, som förlorat sitt existensberättigande och bara blivit en ekonomisk börda. Under året övertog föreningen hela boklagret och stiftelsen har i praktiken upphört att existera. Föreningen har som mål att sälja ut det omfattande boklagret och försäljningen vid bokmässorna och i viss mån per postorder har inte varit obetydlig. Enstaka titlar har köpts in men i övervägande utsträckning är det gamla förvärv som säljs ut – i princip till kraftigt nedsatt pris, i regel till en rabatt på c:a 30 procent.

En annan viktig nyhet under året är att föreningen under våren måste flytta från sin gamla lokal till rummet bredvid i Bibliotekshuset i Karlstad, en kort flytt men förenat med stort arbete, som dock resulterade i bättre utrymmen för föreningens bokförråd och särskilt glädjande var att Rohloffska samlingen kunde flyttas in i lokalen och på det viset blivit lättare tillgänglig. Förhoppningsvis kan samlingen i en framtid kunna bli tillgänglig via stadsbibliotekets datakatalog, något som med tanke på att samlingen inte innehåller så få rariteter bör komma att glädja många wermlandicavänner! Föreningen delar som tidigare lokal med stadsbibliotekets värmlandsavdelning och hyran uppgår till 30 000 kr om året, vilket är hälften av vad medlemsavgifterna inbringar!

Under året har föreningens kanslichef sedan starten gått i pension. Utsikterna till att föreningen skulle kunna hitta en ersättare för honom är mycket små med tanke på den breda kompetens som erfordras för tjänsten och med hänsyn till svårigheten, för att inte säga omöjligheten att erhålla lönebidrag för ett sådant ändamål.

Flera medlemmar gick bort under år 2004. Mest namnkunnig bland dem kanske radio- och TV-personligheten och sällsamt produktive författaren Ulf Schenkmanis men här vill vi främst uppmärksamma lektor Halvar Nilsson, historiker med värmländsk medeltid som sin specialitet. Nittio år gammal utgav han 2003 i föreningens namn sitt sista stora verk, Det Ransäter som var. Kritikerna hyllade boken som unik bland värmländska sockenböcker genom att socknens utveckling från 1500-talet till sekelskiftet 1900 behandlades ur ett riksperspektiv, intimt involverad i riksstyrelsen och förhållandena i övrigt i landet. Hela upplagan skänktes av författaren till Ransäters hembygdsförening samt till föreningen, som erhöll över 300 ex. av boken.

I slutet av det gångna året avled också Nan Ljung, änkan efter föreningens förste ordförande och en av föreningsgrundarna, den legendariske länsbibliotekarien Ragnar Ljung.

Sammanfattning och utvärdering

I maj 2003 insjuknade föreningens kanslichef och allt i allo Johan Backlund och under det gångna året har föreningen helt måst klara sig utan hans tjänster. Till yttermera visso erhöll han förtidspension 1 mars 2004 och i Wermlandiana nr 3 avtackas han av föreningen , som till stora delar är hans skapelse och tack vare framför allt honom existerat i snart trettio år – liksom nästan lika länge hans älsklingsprojekt tidskriften Värmländsk Kultur! Föreningen kommer givetvis att kämpa vidare utan Johan men verksamheten kommer aldrig att få den bredd som den hade och ingen kan komma att ersätta Johan med dennes unika kontaktnät som en centralfigur inom värmländskt kulturliv .

En räddare i nöden har Monica Gustafsson varit, som tack vare tidigare förtrogenhet med föreningens verksamhet, raskt kunde hoppa in våren 2003 som kassör och under 2004 fortsatt verka som sådan enligt ett avtal med Folkrörelsernas arkiv. Viktiga resurspersoner har också tidigare nämnda Jan Malmström och Jörgen Renck varit.

Föreningen har funnits till sedan 1975 och dess existens har aldrig varit i fara. Medlemsantalet har dock gått ned med över 100 personer sedan rekordåret 1984 och var vid årsskiftet (eg. 4/12 –04) 469, inkl. 27 ständiga medlemmar och 56 organisationer, vilket innebär en minskning på 7 (den var dubbelt så stor 2003!) vid jämförelse med förra året. Flera gamla trogna medlemmar har avlidit under året och något dussin har – helt oförklarligt – upphört betala medlemsavgiften, men flera nya har alltså tillkommit, vilket inger visst hopp om framtiden – må vara att en minskning alltid är en minskning. Föga överraskande är medelåldern hög bland medlemmarna och det är förstås ett momento mori. Besynnerligt nog har ”den svenska tanten” som enligt Göran Tunström bär upp den svenska kulturen, varit något sällsynt inom medlemskåren, ty medan männen är 259 så är kvinnorna bara 154 – dock har antalet kvinnor ökat med hela 5 under året! Beror det på att vi är för lite skönlitterära och för mycket lokalhistoriska?

 

Karlstad den 17 januari 2005

Styrelsen

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läst om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com