Verksamhetsberättelse för Föreningen Värmlandslitteratur för år 2007

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 31 mars i Domkyrkans församlingshem på Västra Kyrkogatan i Karlstad. 22 medlemmar hade kommit tillstädes och förhandlingarna leddes av styrelseledamoten Lars Österdahl.

Verksamhets- och förvaltningsberättelserna behandlades och bokslutet godkändes i enlighet med revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 Omval skedde av styrelsen, vilket innebär att den under 2007 bestått av Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Rolf Zandén och Lars Österdahl samt Erik Dahlberg, Matts Nilsson, Arne Vannevik och Anders Mattsson, vilka senare valdes vid förra årsmötet, och Bengt Åkerblom, som omvaldes som ordförande för en tid av ett år. Dessutom valdes Lena Sewall in i styrelsen för en tid av två år, varigenom antalet styrelseledamöter utökades till 11 personer i enlighet med årsmötets beslut. Föreningens revisorer Mats Höglund och Hans Olsson omvaldes för ännu ett år liksom suppleanten Astrid Thyberg. Ny revisorssuppleant blev Elisabeth Blomqvist istället för Anne-Marie Odalen, som undanbett sig omval. Valberedningen fick en något ändrad sammansättning med anledning av Lena Sewalls inträde i styrelsen och kom att bestå av Berndt Andersson och Barbro Järliden, av vilka den förstnämnde är sammankallande, samt Jan R. Ohlson, nyinvald. Omval skedde av styrelsen för föreningens författarfond, vilket innebär att Olof Andersson, Barbro Järliden och Bengt Åkerblom, ordförande, även fortsättningsvis kommer att utse föreningens litteraturpristagare för året.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsmötet medlemsavgiften för 2008 till oförändrade 150 kr.

Till ny hedersledamot av föreningen beslöt mötet med acklamation att kalla Pelle Norelius, som åren 1985–1996 ingick i styrelsen, under flera år som vice ordförande, och under denna tid var en viktig tillgång för föreningen i egenskap av van föreningsmänniska och ekonomiskt kunnig person.

Vid årsmötet tillkännagavs också enligt gammal god ordning vilken bok som utsetts till det gångna årets vackraste av den särskilda juryn för ändamålet: Birgitta Rosén, Olof A. Myrin och Anita Andersson, sammankallande. Vackraste värmlandsboken 2006 var Tröstpriser och sidovinster av Lars Lerin och Kerstin Högstrand, Cora förlag, formgiven av den förstnämnde i samarbete med Yvonne och Ada Ihmels. Hedersomnämnda blev två andra böcker: Mitt hjertevarma tack för semestervilan av Annika N. Lindqvist (Folkets hus i Karlstad), med illustrationer av Karin Broos, formgiven av Tin Wigelius, och Som vi minns det. Värmländsk stålindustri under slutet av 1900-talet, redaktör: Arne H. Omsén (Värmländska Bergsmannaföreningen), formgiven av Anita Stjernlöf-Lund.

Årsmötet avslutades med att tre präster, förre domprosten Harry Nyberg, och emeritiiprästerna Jarl Eltenius och Gunnar Edström inför ett fyrtiotal intresserade åhörare, berättade om Några prästprofiler i Karlstads stift 1960–1999. Detta med anledning av att arbetet på sjätte delen av Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar nu var fullbordat och utgivning planerad till den 12 juni 2007. Herdaminnet utges av Stiftshistoriska sällskapet, som alltså svarade för detta årsmötes andliga spis. För den sedvanliga förplägnaden bestående av kaffe och smörgås svarade i vanlig ordning föreningen självt!

 

Styrelse och utskott m.m.

Den nya styrelsen har under året bestått av: Bengt Åkerblom, ordförande, Arne Vannevik, vice ordförande, Anders Mattsson, Erik Dahlberg, Rolf Zandén, Lars Österdahl, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Matts Nilsson, Anita Andersson och Lena Sewall. Vid sammanträdena har också Barbro Järliden och Anna Wennerlund-Cruickshank deltagit i egenskap av adjungerade. Som kassör under verksamhetsåret har Monica Gustafsson tjänstgjort, ”uthyrd” av Folkrörelsernas arkiv. Sekreterare har Erik Dahlberg varit men som sådan har vid behov också ordföranden fungerat. Styrelsesammanträden har under 2007 ägt rum 18 januari, 15 mars, 17 april (konstituerande sammanträde), 29 maj, 18 september och 5 november. AU, som inte haft något sammanträde, har bestått av Bengt Åkerblom, Lena Sewall och Erik Dahlberg. Anders Mattsson har fungerat som kassaförvaltare med särskilt ansvar för föreningens ekonomi. Firmatecknare har Bengt Åkerblom och Monica Gustafsson varit var för sig.

För medlemsregistret har Erik Dahlberg ansvarat under året.

Hedersledamöter av föreningen är förre ordföranden Monica Olsson, poeten Bernt Stenberg, litteraturkännaren Knut Warmland, museiantikvarien Barbro Järliden och författaren, trubaduren och kulturpersonligheten Juel Stubberud samt Pelle Norelius, kallad av 2007 års möte.

Programverksamhet

Kulturutflykten ägde i år rum den 12 maj och gick till Rudskoga. Resan företogs av Värmländsk Kultur i samarbete med föreningen. Rudskoga hembygdsförening svarade för programmet, som gav en fullödig bild av Rudskoga, en levande landsbygd i sydöstligaste Värmland! Om det utmärkta arrangemanget står att läsa i Wermlandiana nr 2, som också innehåller en presentation av den viktigaste litteraturen om socknen, beskriven av Lars Bondeson och Barbro Järliden, som skrivit om själva kyrkan, med flera.

Göran Tunström-dagen, som vi i år firade på hans födelsedag den 14 maj (då han skulle ha fyllt 70 år), hade lockat minst 125 personer till Karlstads stadsbibliotek. Att så många kom berodde nog inte så mycket på 70-årsjubileet som att vi kunde locka med både skådespelaren Stig Torstensson och Nordens främste akvarellmålare, alltså Lars Lerin, som i anslutning till den stora dagen fick ta emot diplomet för 2006 års vackraste värmlandsbok. (Han hade inte haft möjlighet att komma till årsmötet.) Stig Torstensson bevisade återigen att han är en suverän uppläsare och historieberättare! På hans program stod bl.a. flera av berättelserna i Krönikor (ur Metallarbetaren och Dagens arbete) från 1990, som bjuder på mycket rolig läsning, och så paradnumret Äventyr i motorbranschen!  

Litteraturaftonen i Östra Ämterviks församlingshem, som blivit ett stående inslag i kulturveckan i Sunne, ägde rum den 7 augusti. Publiken uppgick till 59 betalande besökare, som erbjöds en storartad underhållning av Anita Andersson, Berndt Andersson, Ragnar Magnusson, Marian Väpnargård samt Barbro och Elisabet Södersten. I sedvanlig ordning kunde publiken också förlusta sig med kaffe och smörgås i pausen. Även denna gång, den åttonde i ordningen, var det ett arrangemang i samarbete med Värmländska författarsällskapet, som representerades av Anita Andersson, kvällens värd. I sitt tacktal drog sig inte föreningens ordförande att beskriva kvällen som den bästa i litteraturaftonens historia!

Bokmässan i Göteborg ägde rum 27–30 september och inte heller nu saknades där vid Nordens torg den berömda Värmlandsmontern! Denna gång dock utan Lena Sewall som monterchef, vilken dragit sig tillbaka med ålderns rätt. Ansvarig för montern var i år för första gången Ingalill Walander Olsson, som lagt ned ett formidabelt arbete på åstadkomma en fin monter (till sin hjälp hade hon bl.a. anlitat hemslöjdskonsulenten Carina Olsson) och ett omväxlande och innehållsrikt program. I stort sett levde montern upp till sin berömmelse med den skillnaden att antalet författare var färre och att monterpersonalen inte hade flera års montererfarenhet! Som vanligt serverades där Löfbergs vederkvickande kaffe med tilltugg, som för första gången bestod av ”drömmar”, den läckra skrädmjölskakan! På plats i montern var också återigen Föreningen Värmlandslitteratur, som av den nya ledningen fått förnyat förtroende att svara för försäljning av nya värmlandsböcker, i första hand böcker av författare, som framträdde i montern. Försäljningen uppgick till cirka 36 000 kr, vilket får anses som ett hyfsat resultat med tanke på att mässan denna gång inte bjöd på några riktiga kioskvältare. 

Till mässan hade länsbiblioteket/Region Värmland i vanlig ordning låtit trycka upp en ny utgåva av Bok i Värmland med en översikt, författad av föreningens ordförande, över det värmländska bokåret 2006. Tidskriften var formgiven av Birgitta Ivansson, som lyckats ge den ett mycket tilltalande utseende och dessutom bidragit till innehållet med en artikel om Lars Lerins och Kerstin Högstrands ”brevbok”, Tröstpriser och sidovinster.

Från föreningen tjänstgjorde i montern bland andra Anita Andersson, Birgitta Rosén, Margareta Tunström och Arne Vannevik förutom ordföranden, som tjänstgjorde som basade för bokhandeln.

Värmlandsbokens dag inträffade den 16 oktober och firades som vanligt på Karlstads stadsbibliotek. Inbjuden författare var den ingalunde okände Torleif Styffe, som för en mycket andaktsfullt lyssnande publik på cirka 80 personer berättade om Seder, skrock och sägner – och kanske något mer. Han utgick i sitt kåseri förstås från sin fjolårsbok, Seder, skrock och sägner med underrubriken Folklore från norra Värmland.

Karlstadsdagen heter ett arrangemang för hembygdsvänner, som äger rum en gång om året på Värmlands Museum sedan något år tillbaka. I år inföll dagen den 20 oktober. Självklart var föreningen där med sitt bokstånd men försäljningen var av blygsam omfattning, uppgick bara till drygt 780 kr. Antalet besökare uppskattades till endast 500 personer, trots att dagen bjöd på många fina föredrag.

 Den värmländska bokmässan inträffade den 16–17 november och platsen var som vanligt Värmlands Museum. Trots ny regim, duon Ingalill Walander Olsson från länsbiblioteket och Birgitta Collvin från Värmlands Museum, skiljde sig inte årets mässa mer än obetydligt från de tidigare på Lena Sewalls tid. Antalet medverkande författare uppgick till ett sextiotal och antalet utställare till ett sjuttiotal – och fler går det knappast att bereda plats!

Föreningen sålde böcker – mest ur det egna lagret – för c:a 7 700 kr, ett skapligt resultat, men föreningen medverkade också genom att utdela åtskilliga belöningar. Årets författarstipendium uppgick till så mycket 10.000 kr och tilldelades Peter Lenken för hans senaste bok, Skymningsglöden, en roman om konstnärerna vid Racken i början av förra seklet. I samband med mässan utdelade föreningen i sedvanlig ordning också kulturstipendiet till Bengt Axelssons minne, i år på 20.000. Av detta belopp erhöll Knut Warmland, en centralfigur på värmlandslitteraturens område sedan decennier tillbaka, 14 000 kr för en nyutgivning av hans Värmländsk ordbok från 1997, och handbokbindaren Olof A. Myrin 6 000 kr som en uppskattning av ett hederligt men allt sällsyntare hantverk och för vidare studier i ämnet. Beslutade om dessa belöningar gjorde en kommitté bestående av Bengt Åkerblom, Barbro Järliden och Lars Österdahl.

På initiativ av Lena Sewall instiftades för tre år sedan utmärkelsen Årets värmlandsförfattare att utdelas av Länsbiblioteket, Värmlands Museum och FöreningenVärmlandslitteratur tillsammans och i år tillföll den Lars Andersson.

Vid samma tillfälle belönades vinnaren av föreningens och Värmländska författarsällskapets novellpristävling med en postväxel på 5 000 kr. Ragnar Magnusson var den lycklige, nestorn bland Värmlands författare och ende genuine arbetarförfattare. Hersomnämnande för sina noveller erhöll Liselott Sivertsen Carlson och Sune Wikman.

Den 20 november handlade Karlstads stadsbiblioteks bibliotekskväll om en ganska okänd värmlandsförfattare, nämligen Erik Beckman, enligt många en av svensk litteraturs mest betydande författare under andra hälften av 1900-talet – men inte så lätt att tillgodogöra sig! Föreningen var inte medarrangör men evenemanget resulterade i att Sven Hansell¸ Erik Beckman-sällskapets ordförande, vilken var kvällens föredragshållare, tillmötesgående nog skrev en kortfattad presentation av författaren till julnumret av Wermlandiana.

Utgivning

Föreningens utgivning bestod under 2007 bl.a. av medlemsbladet Wermlandiana, som kom ut med fyra nr, alla på 48 sidor. I många år har Jörgen Renck lagt ner ett hängivet arbete på att ge tidskriften en god layout och så var fallet också under det gångna året..

En ny bok har föreningen givit ut i år, tillsammans med Värmländska författarsällskapet, nämligen Novellskåpet¸ som innehåller de femton bästa novellerna i de båda sällskapens novelltävling. Anita Andersson var redaktör för och tillika formgivare av boken, som trycktes i 1 000 ex. och betingar ett pris på 100 kr över disk.

Ytterligare en bokutgivning är på gång, nämligen en bok till minne av Johan Backlund, föreningens allt i allo under första 25 åren. Redaktör för verket är Peter Olausson och meningen är att boken ska ”släppas” på Johans födelsedag den 19 juni och vara föreningens årsbok 2008, alltså en extra medlemsförmån detta år!

Dessutom föreligger planer på en värmlandsbok, i form av ”hörnstensartiklar” om Värmland eller kanske i form av en kommenterad urvalsbibliografi. Projektet in spe är ännu bara på diskussionsstadiet.

Föreningsfoldern trycktes upp inför bokmässan i Göteborg i en ny upplaga på 500 ex. Tiden torde snart vara mogen för en ny, något mer säljande folder!

Viktiga beslut och händelser

En viktig nyhet för året är att föreningens hemsida, efter att ha undergått en total omstöpning under 2006, numera fungerar. Redaktör för hemsidan är Lena Sewall, som sett till att den under året speglat verksamheten inom föreningen. Ännu återstår dock arbetet att aktualisera listan över böcker till försäljning. Detta oaktat har viss försäljning ägt rum på nätet, fast obetydlig jämfört med bokförsäljningen på de båda bokmässorna.

Ett stort arrangemang för föreningen var novelltävlingen, som vi genomförde i samarbete med Värmländska författarsällskapet. 81 bidrag hade kommit in till tävlingen sista inlämningsdagen den 1 augusti. Reglerna stadgade att i novellen skulle en historisk eller kulturell plats i Värmland ha en central betydelse och att omfånget inte fick överstiga 20 000 tecken. En jury bestående av Anita Andersson, Lena Sewall och Bengt Åkerblom hade i uppdrag att bedöma tävlingsbidragen. De kom så småningom fram till att Ragnar Magnussons Skåpet var bäst och att Liselotte Sivertsen Carlsons En ovanligt dum idé och Sture Wikmans Kerstin i Takene var värda ett hedersomnämnande. Dessa tre noveller plus tolv andra, skrivna av både erkända och okända författare, samlades av juryn till en bok, som redaktören Anita Andersson, döpte till Novellskåpet. Boken blev klar i lagom tid för Den värmländska bokmässan i november, då de duktigaste novellförfattarna erhöll sina belöningar. Den drivande kraften i detta projekt har Anita Andersson varit, som är aktiv styrelseledamot i båda föreningarna!

Året började mycket bra för föreningen. Den 24 januari beslöt nämligen kultur- och fritidsnämnden i Karlstad att tilldela föreningen sitt stimulansbidrag” på 10 000 kr ”för dess outtröttliga arbete med värmländsk litteratur”! Stolt och rörd över denna generösa belöning, som inte kunde tolkas som annat än tecken på en hög uppskattning av föreningens verksamhet beslöt styrelsen att pengarna skulle användas till en litteraturpristävling, öppen för alla, kända som okända skribenter. I samarbete med Värmländska författarsällskapet blev så denna idé förverkligad under året. Att värmlänningarna är ett skrivande folk blev på så sätt återigen bekräftat!

Tryckningsbidrag har föreningen delat ut under året på sammanlagt 20 000 kr. 5 000 kr av beloppet har gått till Gösta Olofsson för hans bok om Västra Fågelvik, den första som skrivits om denna nordmarkssocken. Tryckkostnaderna beräknades uppgå till c:a 50 000 kr. L Karlstads hembygdsförening erhöll också 5 000 kr för del 2 av boken om stadsdelen Marieberg, som också innehåller ett längre kapitel om förbindelserna mellan Karlstad och Hammarö genom tiderna. I båda böckerna står tydligt angivet att de är utgivna med stöd från föreningen. Dessutom utkom under året Dagar vid Fryken av Sven Rosendahl. Utgivare var i detta fall Sven Rosendahl-sällskapet och beslut om ett tryckningsbidraget, 10 000 kr, fattades redan föregående år men beloppet utbetalades under 2007.

Sammanfattning och utvärdering

Under året har föreningen fortsatt kunnat disponera lokaler i Bibliotekshuset för sin verksamhet och – inte minst – för lagerhållning. Detta har varit möjligt tack vare att Region Värmland fortsatt att bevilja föreningen ett generöst anslag. En annan synnerligen viktig förutsättning för att föreningsarbetet fungerat är att Monica Gustafsson, Folkrörelsernas arkiv, även under 2007 haft hand om ekonomin – med stöd av kassaförvaltaren Anders Mattsson.

Antalet medlemmar har under året minskat – eller hade! Under Den värmländska bokmässan kunde föreningen enligt ett beslut av styrelsen erbjuda alla som det ville medlemskap under 2008 till en avgift på endast 20 kr. I erbjudandet ingick att de nya medlemmarna dessutom skulle erhålla senaste numret av Wermlandiana och sista numret av tidskriften för året! Ett mycket sjangtilt erbjudande alltså och hela 76 personer nappade på det! Därmed uppgick antalet medlemmar vid årsskiftet till 521! Om vi sedan kan få behålla flertalet av dessa nya medlemmar även fortsättningsvis, är dock inte helt säkert…

Föreningen bör kunna se tillbaka på det gångna året med viss tillfredställelse. Tack vare att de aktiva styrelseledamöterna är fler än på länge har mycket hänt och gjorts. Programverksamheten har varit av sedvanlig omfattning, Wermlandiana har kommit ut som vanligt (men till skillnad från tidigare år har alla fyra numren varit på hela 48 sidor!), en novellpristävling har genomförts, hemsidan har kommit i gång igen, och belöningar och tryckningsbidrag utdelats som aldrig förr och på gång är flera bokprojekt.

Vi avslutar denna verksamhetsberättelse med ett tack till alla som stött föreningen under året – Region Värmland och Karlstads Kultur- och fritidsnämnd, som beviljat föreningen verksamhetsbidrag m.m., Karlstads stadsbibliotek, som varit en god samarbetspartner vid flera arrangemang liksom Värmländska författarsällskapet, Länsbiblioteket, Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris, Östra Ämterviks församling m.fl.

Föreningen kan se framtiden an med viss tillförsikt med tanke på att ekonomin är fortsatt god och aktiviteten hög – men utan medlemmar ingen förening! Så därför, bästa medlem, värva minst en ny medlem under 2008!

 

Karlstad den 22 januari 2008.

Styrelsen

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läst om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com